Obchodné informácie » Objednávka tovaru

Tovar sa dá objednať:

- prakticky non-stop prostredníctvom stránky predávajúceho www.kvalitnenaradie.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť na objednávky vykonané z našej stránky špeciálne zľavy alebo ponúknuť produkty, ktoré sú v ostatných formách objednávky nedostupné.

- na stránkach www.kvalitnenaradie.sk vložením produktu do košíka a vyplnenie kontaktných a dodacích údajov
- e-mailom na e-mailovej adrese predávajúceho info@kvalitnenaradie.sk
- faxom na čísle +421 (0) 33  5333 958

Objednávky takto vystavené musia obsahovať nasledujúce základné informácie
- kontaktnú osobu kupujúceho s uvedením adresy a telefonického kontaktu
- v prípade objednávky na firmu je nutné uviesť presný názov firmy podľa živnostenského listu, adresu a kontaktnú osobu, ktorá objednávku realizuje, IČO, DIČ, v prípade platcu DPH IčDPH, telefonický kontakt, e-mail
- objednaný tovar s kódmi tovaru a počtom kusov
- spôsob dodania a adresu dodania
- spôsob platby
V prípade telefonickej objednávky je nutné jednoznačne definovať všetky dôležité informácie (uvedené vyššie), aby sa zamedzilo akýmkoľvek nedorozumeniam pri realizácii objednávky.

Kompletná objednávka

Na základe požiadavky kupujúceho a splnenia hore uvedených podmienok je možné objednávku definovať ako kompletnú. V takom prípade sa tovar expeduje až po zabezpečení všetkých položiek objednávky v požadovanom možstve.

 

Overenie objednávky

Na základe riadnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Predávajúci na základe požiadaviek kupujúceho objednávku telefonicky potvrdí a následne spracuje. Záväzok predávajúceho voči kupujúcemu nastáva až okamihom potvrdenia objednávky.


Jedným z postupov definovaných v objednávke kupujúci objedná tovar u predávajúceho.

Spracovanie objednávky

Objednávky uložené do objednávkového systému predávajúceho do 16:30 hod. sú spracované v ten istý deň, objednávky prijaté neskôr sa spracovávajú nasledujúci pracovný deň.

 

Zrušenie objednávky (STORNO)

V prípade, že kupujúci je nútený zrušiť objednávku u predávajúceho, musí tak urobiť písomne, t.j. faxom, poštou alebo e-mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na penále až do výšky 25 % z finančného objemu objednávky v prípade, ak k zrušeniu dôjde neskôr než do konca pracovnej doby v deň objednania.

Za bezdôvodné storno je automaticky považovaná taká objednávka, ktorú pošta vráti predávajúcemu s tým, že ju zákazník neprevzal v úložnej dobe, jej prevzatie odmietol, zásielku nebolo možné doručiť z iných dôvodov napr. neoznačený zvonček a podobne. V takomto prípade bude zákazník zaťažený stornovacím poplatkom vo výške 50% z ceny objednaného tovaru.

ODM1ZTM4