Obchodné informácie » Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky definujú obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a stanovujú záväzné pravidlá pre činnosť týchto subjektov v súvislosti s predajom tovaru a poskytovaním služieb. Obchodné podmienky sú záväzné aj pre vzťahy z ďalších zmlúv, ktoré takto výslovne stanovia. Všetky záležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými ustanoveniami ďalších platných zákonov SR, ktoré sa na uvedenú činnosť vzťahujú.
Predávajúci je oprávnený priebežne novelizovať Obchodné podmienky. Novelizované Obchodné podmienky vstupujú do platnosti ihneď po svojom zverejnení.
Údaje spoločnosti

UNIDEAL, s.r.o.


IČO: 44853947

IČ DPH: SK 2022850280

Firma je zapísaná v OR OS TA, odd.Sro, vl.č.24044/T

Účet SLSP:SK61 0900 0000 0002 8598 7303

Tel.: +421 (0)33 5936 116
Fax: +421 (0)33 5333 958
Mob.: +421 (0)908 888 519

email: info@kvalitnenaradie.skKúpna zmluva

Kúpna zmluva konkretizuje obchodný vzťah, definovaný obchodnými podmienkami. Každé potvrdenie prevzatia tovaru formou potvrdenia dodacieho listu, prepravného listu, faktúry, znamená potvrdenie jednotlivej konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej zadaním objednávky a to v zmysle týchto Obchodných podmienok.

 

Úhrada

Pod dátumom úhrady/platby sa rozumie dátum pripísania platby kupujúceho na účet predávajúceho, alebo prevzatie platby v hotovosti. Následne bude tovar expedovaný k zákazníkovi.

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň objednávky.
Tovar, vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
Tovar kvalitne a vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

Za poškodenie zásielky zavinené poštou, alebo prevravnou spoločnosťou
Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, alebo kuriérom
Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku nepredvídateľných prekážok.
Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám.Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť emailom, alebo telefonicky
Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.


Zrušenie objednávky (STORNO)

V prípade, že kupujúci je nútený zrušiť objednávku u predávajúceho, musí tak urobiť písomne, t.j. faxom, poštou alebo e-mailom. Predávajúci si vyhradzuje právo na penále až do výšky 25 % z finančného objemu objednávky v prípade, ak k zrušeniu dôjde neskôr než do konca pracovnej doby v deň objednania.

Za bezdôvodné storno je automaticky považovaná taká objednávka, ktorú pošta vráti predávajúcemu s tým, že ju zákazník neprevzal v úložnej dobe, jej prevzatie odmietol, zásielku nebolo možné doručiť z iných dôvodov napr. neoznačený zvonček a podobne. V takomto prípade bude zákazník zaťažený stornovacím poplatkom vo výške 50% z ceny objednaného tovaru.


OGIwMGF