Obchodné informácie » Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

Upozornenie!

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať, môže sa totiž stať, že prepravca poškodí zásielku nevhodnou manipuláciou. Na už prijaté zásielky sa v takomto prípade reklamácia už nedá uplatniť.

1. Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim si prezrieť a skontrolovať bez zbytočného odkladu. V prípade zistených závad je kupujúci povinný predávajúceho o týchto závadách informovať písomne, alebo e-mailom a to do troch dní od prevzatia tovaru.


2. Pokiaľ vznikne na tovare dodanom internetovým obchodom www.kvalitnenaradie.sk , s.r.o. reklamovateľná vada, zákazník je povinný doručiť tovar na adresu uvedenú na reklamačnom formulári. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu nesie kupujúci. V prípade, že reklamovaný tovar nebude doručený najneskôr do 10 kalendárnych dní od dátumu schválenia žiadosti predávajúcim, vyhradzuje si kupujúci právo danú reklamáciu ukončiť. Tovar je nutné doručiť v originálnom balení vrátane celého príslušenstva a s riadne vyplneným reklamačným formulárom. V prípade, že zásielka nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti, bude na náklady kupujúceho zaslaná späť. 

3. Pre úspešné vybavenie reklamácie je nutné, aby kupujúci predložil príslušné dokumenty a to hlavne predajný doklad, záručný list a pod. 

4. V závislosti od druhu závady a za podmienok stanovených obecne záväznými právnymi predpismi, najmä však zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom a zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, v znení neskorších zmien a doplnkov, má kupujúci možnosť sa domáhať hlavne, aby vadný tovar bol opravený, alebo vymenený za tovar nový, poprípade môže od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

5. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky výrobkov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania výrobkov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

 

6. Štandartná záruka tovaru v našom e-shope sa je 2 roky. Pri výrobkoch Karcher a Makita poskytujeme záručný list. Pri ostatných výrobkoch je uplatňovaná záruka s dokladom o kúpe, prípadne faktúrou.

 

 


YmQwZTdjO